lørdag 25. september 2021

Slektens gang på Ringerike - Fra Aure/Øveren til Drolshammer - Soknaslekt

Kilder er: Amund Gulsvik/Ragnvald Lien, Hringariki nr 2-2019 Ringerike Slektshistorielag,  Bygda og Folket Gudmund Bakke.

Litt gårdshistorie:
Aure er den øverste garden i vestlige Sogndalen (Vestbygda) og på grensen til Krødsherrad. Den geografiske plasseringen er bakgrunnen for gårdsnavnet. Nærheten til Krødsherrad Annex i Sigdal prestegjeld og Flå Annex i Nes prestegjeld avspeiler seg i eier- og ekteskap. Selve gården ble fraflyttet i begynnelsen av 1960 årene.
Det er en diskrepans mellom skriftformen Øveren fra 1500 tallet (Ouv(f)eren) og uttalen ”Aure” (sandjord, grus). I Strømsoddbygda, Norderhov er det en stor skogsgård med navnet Aure. Det er også en grunn til at dagens eiere benytter navnet Øveren i vestlige Sogndalen (Vestbygda) slik at det ikke kommer i konflikt med gårdsnavnet Aure i Strømsoddbygda.

Gården er nevnt i 1709 i forbindelse med et fogdregnskap da gården ble matrikulert (som eget skatteobjekt) med nr. 178 Ofren i Nordrehougs Prestegjeld. I 1691 er navnet skrevet Ofren og i 1692 Offren i disse regnskapene, men da uten nummer. I 1683 er det mulig å lese Offeren. Avviket mellom uttalen og skrivemåten Øveren gjør at navnet ikke er entydig forklart. Det er en viss likhet mellom aure og øvre som som muligens har gjort at danske embetsmenn har misforstått navnet. Denne misforståelsen kan gå begge veier slik at det opprinnelig øvre fikk lokal uttale aure.
I 1696 skylder Gunder Jonsen Nedre Berg og Helge Ellingsen Øvre Berg 1 skinn da de er brukere og  betaler skatt for jordleien av Øveren, mens eier er Eggert Stockfleth (1647–1698).

Fra 1697 er en Ole ført som bruker på Øveren i regnskapene som finnes fram til 1709 på Digitalarkivet. Fram til 1705 står Eggert Stockfleths arvinger som eiere og fra 1706 er det Helge Berg og Ole Helgesen Hallingby. Eggert Stockfleth var rådmann i Christiania og bosatt på Bragernes som en større forretningsmann og eiendomsbesitter. Han døde i 1698 og det ble holdt skifte samme år. I 1723 har gården et uvant nummer 170, én oppsitter, Even Gundersen, og én husmann.

I 1696 skylder Gunder Jonsen Nedre Berg og Helge Ellingsen Øvre Berg 1 skinn da de er brukere og betaler skatt for jordleien av Øveren, mens eier er Eggert Stockfleth (1647–1698).
Fra 1697 er en Ole ført som bruker på Øveren i regnskapene som finnes fram til 1709 på Digitalarkivet. Fram til 1705 står Eggert Stockfleths arvinger som eiere og fra 1706 er det Helge Berg og Ole Helgesen Hallingby. Eggert Stockfleth var rådmann i Christiania og bosatt på Bragernes som en større forretningsmann og eiendomsbesitter. Han døde i 1698 og det ble holdt skifte samme år. I 1723 har gården et uvant nummer 170, én oppsitter, Even Gundersen, og én husmann.

Min 5xtippoldefare Even Gundersen Aure, (navnvariasjon Eivind Gunnarsen Øveren).
Hvor og når Even Gundersen ble født og hvem foreldrene var, er usikkert. En teori er at Even
kan være sønn av den tidligere brukeren Gunder Jonsen Nedre Berg ca 1658-1730, gift med Gunhild Helgesdatter ca1667-1729.
Even var gift 2 eller 3 ganger (herom strides de lærde).
I mine gamle notater har jeg Ragnhild Nilsdatter som 1. kone og hun fikk antagelig 2 barn med Even(?) Oppkallingsreglen på denne tiden var at førstefødte etter et dødsfall skulle oppkalles etter avdøde. Barn nr 3 og 4 heter Ragnhild.. Hvis Ragnhild døde etter Oles fødsel var det sannsynlig at førstefødte i neste ekteskap ble oppkalt etter henne. Jeg har også notert en sønn Niels, som kan ha vært etter Ragnhilds far, dog dette er kun spekulasjoner.
Skulle det senere dukke opp opplysninger om Ragnhild og hennes fødsler vil jeg komme tilbake til dette.
Stadfestet er det at konene var: Karen Olsdatter (ca 1680-1732), dessverre ingen vigselsdato eller opplysninger om opphavet hennes. I 1733 ble Even viet til Ingeborg Kittelsdatter Buøen fra Flå.

Ingeborg var datter til Kittil Eilivsen Buøen, Flå (ca. 1650–1735) og Ragnhild Torsdatter Juvet, Eggedal.
Ingeborg Kittilsdatter var tidligere gift med enkemann Gudbrand Andersen i Nedre Redalen, Krødsherad. De hadde seks barn: Eiliv ca. 1707, Kittil ca. 1711, Gullik 1720 og Anne 1722. I 1741 levde kun to av disse barna og datteren Anne bodde hos moren på «Ouren i Sognedalen».


Even og (Ragnhild)/Karen fikk disse barna,

alle ble født i Vestbygda/Brekkebygda og
heter Evensen/Evensdatter:

1.    Gunder ca 1700-1789, min 4xtippoldefar (se under)

2.    Ole f.1703. Soldat Ole Evensen Aure og Kari Olsdatter Bliksrud ble forlovet 1. august 1734, viet 3. oktober 1734 i Lunder Annex. Kari var datter av Ole Halvorsen Bliksrud og Anne Haraldsdatter Land. De fikk barna:
a) Karen dåp. 1735, bosted Øveren.
b) Rønnaug dåp 9/3-1737 bosted Ellingsbråten/Bliksrudeie.
c)
Anders døpt 15.11.1739 og konfirmert 30.9.1758 i Rudseie. Alle barna unntatt Karen bodde hjemme i Rudseie (Juvet) ved ekstraskatten i 1762. Anders er da husmannssønn og gevorben (vervet) soldat.
d) Even døpt 5/1-1746 bodsted Ellingsbråten/Bliksrudeie.
e) Helge døpt 7.4.1748. Bosted Ellingsbråten. Even og Helge ble konfirmert 4/5-1766 og de bodde på Juvet.

3.    Ragnhild f. ca 1705 (ikke stadfestet).

4.    Ingeborg f ca 1706 (ikke stadfestet).

5.    Knut ca 1709-1769, gift 1751 med Helje Tronsdatter Bergsrud f 1717-1789. Hun døde på Verket (Sognedalens Jernverk). Kanskje hun giftet seg på nytt med en mann fra Bergs traktene. Aure ble også eiet av Berg på den tiden. Dette er kun en antagelse.
De får en sønn:
Tron som ble døpt 26.5.1753 og blant fadderne var Ole Ellingsbråten og Gulbrand Nipa. Familien bor på Bergsrud ved ekstraskatten 1762, men ingen barn er ikke nevnt, Tron er antagelig død. Knut var husmann på plassen Langvassbråten under Bergsrud.
Knut Evensen var husmann under Bergsrud, ikke så langt fra Øveren, i 1762.
Finne Helga Tronsdatter Verket død 24/5-1798, 70 år gammel. Det kan være henne, navn og alder stemmer. Jerngruvene lå på Ørtekollen, ikke langt unna Blixrud.

6.    Povel døpt 7.1.1713, bosted Aure. Dette er første belegg for at Even Gundersen og Kari Olsdatter bodde på Aure. Povel Evensen Aure og Ragnhild Olsdatter Blixrud ble trolovet 16.2 og viet 14.6.1744. Ragnhild døpt 2.8.1722, var datter av Ole Blixrud og Anne Haraldsdatter.

7.    Helga f. ca 1714 antagelig død uten å komme i kirke. (ikke sikker her.)

8.    Even døpt 12.10.1715-1790, bosted Aure, senere kalt Even Aamot/Braatan. Faddere er Erik Berg, Ole Oppgarden, Gunhild Berg, Mari Berg, Gjertrud Oppgarden.
Med dette utvalget av faddere skulle en vente at Even Gundersen Aure kunne være sønn av Gunder Jonsen Nedre Berg (ca. 1657–ca. 1729) gift med Gunhild Helgesdatter (Øvre) Berg (ca. 1667–1729), men vi har ikke funnet noen sikre belegg for denne antagelsen.
Even giftet seg 20.2.1746 med Anne Gulbrandsdatter ca 1722-1775. Trolovet 29.5.1745 Han kalles Even Åmot når de vies 20.2.1746.
Anne og Even dør på Bråten, en plass under Aure.
Even Evensen Åmot og Anne Gulbrandsdatters fikk følgende barn, alle registrert som bosatt på Åmot ved dåpen:
a) Ole 5/1-1746.
b) Kari 17/2-1748, gifter seg med Ole Andersen Storruste/Jøranby fra Hedalen
c) Ingeborg 5/1-1750.
d) Berit 6/11-1751.
e) Rønnaug 17/11-1753.
f) Ingeborg 2/7-1756, gifter seg med Ole Hallgrimsen Buøen fra Flå. De overtar Braatan, men selger plassen og ovrtar Hallum i Heradsbygda. Det vil si at han eide en del av Hallum og hadde bygselrett på hele gården fram 1810.

Ved ekstraskatten i 1762 er Even, Anne og Kari husmannsfolk under Strømsodd (Åmot) i Strømsoddbygda.
Even Braatans hustru Anne Gulbrandsdatter dør 28.5.1775, 50 år gammel. De har tydeligvis flyttet til Bråten, en plass under Aure i Strømsoddbygda. Det er mulig at Anne Gulbrandsdatter er Ingeborg Kittilsdatter og Gulbrand Andersens datter. Hun skal være født i 1722, men antall år oppgitt ved dødsfall kan være unøyaktig. Anne Gulbrandsdatter Aure blir konfirmert 5.1.1738, og det tyder på at hun er født i 1722.

Kilde: Ragnvald Lien/Amund Gulsvik.

9.    Niels f. ca. 1717, en Niels Evfesen og Marta Amundsdatter får en sønn
Evfen i 1726. Det kan være han, men usikker. Marthe Amundsdatter var datter av Amund Gaasefet på Ask.

10. Helge døpt 5.8.1725 bosted Aure. Faddere: Reier Eidsgard, Ole Tangen, Karen Rud, Berit Strømsodd og
Ragnhild Tangen. Helge Evensen Aure blir konfirmert i Norderhov 4.4.1741 og i Haug 1.10.1741.

11. Helga f. ca 1714 (?)

Jeg har noen fødsler som ikke er stadfestet, På denne tiden var ikke kirkebøkene helt til å stole på, derfor kan det by på problemer. Ved folketellingen 1801 er mange av disse rundt 80 år +/- mange har skiftet navn og alder var ofte usikkert.

Min 4xtippoldefar Gunder Evensen Aure ca 1700-1789.
Sønn av Even Gundersen Aure og Ragnhild Nielsdatter eller Kari Olsdatter(?)
Han var nok en tur "på forlystelsens veier" 17. august 1732 da det sto å lese i kirkeboken under Public Absolverende" (offentlig skrifte):
«Gunder Efvensen Øveren fra Sognedalen, som har begaaet Lejermaal med Karen Haraldsd: Bersund, som er hans förste Lejermaal».
Etter leting i kirkebøkene kan jeg ikke finne barnefødselen, enten er den ikke notert eller barnet var dødfødt.

Han ble trolovet med Marith Hansdatter, 13 mars 1735 og de ble viet  29. september 1735 i
Krødsherad Annex (under Sigdal).

Gunder og Marits barn ble døpt i Lunder. De bodde på Aure, der Gunder var bygsler eller leietaker og betalte leie til eierene som var Berg-folk. Den 7. juli 1755 bygslet Erik Helgesen Hval og hans hustru Aure/Øveren gård til Gunder Evensen og hustru Margit Hansdatter. I ekstraskatten 1762 var Gunder og Marit husmannsfolk under Olde/Ålde i Vestbygda. Her bor han sammen med kona, sønnene Hans, Even og Helge er soldater, datteren Rønnaug bor sammen med foreldrene. Barna Gudbiør, Ingeborg, Marit og Anders nevnes ikke. Med unntak av Marit nevnes de i morens skifte 1773 så de lever, men hvor?
Gunder Evensen flyttet og kjøpte Nord Sætra (Setra, Norderhov) i 1767 Veme for 240 rd. Datteren Karen gifter seg 13. nov 1757 med Gaute Isachsen Haukedalen. Hun het da Karen Gundersdatter Sætra og var bosatt på Lia på Veme. Det kan være et bindeledd til at resten av familien flyttet dit senere.


Gunder og Margit fikk 12 barn alle er født på Aure:

1. Karen (Kari) (1736-1797) gifter seg med Gaute Isachsen Sørsdal Haukedalen 1723-1810). Han ble født på søndre Røsby, Lunder i 1723 og døde på Sundvollen i 1810. Karen var hans 2. kone. Han hadde tidligere vært gift med Guri Paulsdatter Sjåstad de fikk to barn.
1. Isach f. 1745, senere eier av halve Sundvollen (1793-94).
I 1801 selveier å¨Aker i Soknedalen, gm Kari Aslesdatter Aker. (minst 8 barn)
2. Aase f. 1754. Gm Engebre Andesen Risholveje i Krødsherad.


1. Karen og Gaute fikk 11 barn:
a) Guri 1758-før 1768.
b) Marit 1760-1760.
c) Gunder 1761-før1774.
d) Guri 1768-1843. Guri gifter seg 1) Nils Paulsen Trøgsle. De får 7 barn og Nils dør i 1803. Guri fikk en uekte sønn Anders, med Anders Eriksen Bærum Værk 1806. I 1818 gifter hun seg for 2. gang med enkemannen Anders Jacobsen Gjesvold. Guri dør på Fekjær i 1843.

e) Jon 1765-før 1776.
f) Barbro (Barbra) 1770- gifter seg med Rolv Nielsen Sundvollen f ca 1758. De får minst 11 barn og bor på Nedre Sundvollen L.nr 168.
g) Marit 1772-1780.
h) Gunder 1774 gm 1: Anne Ellingsdatter Ødegården, dør i barsel 1793, sønn Anders. I 1801 var Gunder soldat av de danske regimenter, og bodde hos søsteren Guri og hennes familien på Trøgsle. Etter Anne Ellingsdatters død eide Gunder halvparten av av Kroksundødegården Vestre. Denne solgte han i februar 1793 (med faren Gaute Isaksen Sundvollen som «curator) til Peder Svensen for 499 riksadaler. Etter dette, er Gunder sporløst forsvunnet i noen år, utenom altså hans opphold i 1801 på Sundvolden hos søsteren. Gunder ble sannsynligvis g2.m Johanne Lohmann.
i) Joen 1776. Jon er ugift i 1801 og bor på Trøgsle hos søsteren sammen med hennes mann og barn. Han er kullebrænder av yrke.
j) Ane 1778-1780.
k) Anne 1781, fikk i 1807 en sønn Kristian med Erik Halvorsen Sundet.

2. Hans Even (1738-1739).
3. Hans (1739-1803 død på Drolshammer). Han er soldat i 1762. Finner ingen ytterligere opplysninger. Finner han heller ikke i 1801-tellingen.

4. Anne (1740-før 1773), lever ikke ved morens skifte i 1773.
5. Rønnaug (1742-1742).
6. Rønnaug (1743-1819) giftet seg 26. juli 1768 med Halvor Nielsen Nøkleby (1725-1801). Ved vielsen kaller han seg Hejeren. Begge bor på Nøklebyejet når de dør.
Jeg har notert 4 barn:
a) Inger 1770.
b) Mari 1773.
c) Gunder 1775.
d) Peder 1778.

7. Even (1746-) han er soldat ved morens skifte. Det er få spor å finne etter han. En Even Finsen Aure fikk en sønn Peder i 1776, men jeg er ikke sikker på om det denne Even. I 1801 bodde han på Aure/Øveren med kone Berit Olsdatter og en sønn Ole. Det står at han var 81 år, men det kan selvsagt være feil.
8. Helge (1747-), soldat ved morens skifte i 1773. Ingen ytterligere funn på han.
9. Gunbiør (1749), det siste sporer jeg finner er hun fadder ved Henrik Tronruds barn i 1776. Gården Tronrud er en naboeiendom til Drolshammer. Finner henne ikke begravet i Ringerike i tiden 1776-1814, men kirkebøkene er ikke helt pålitelige på denne tiden. Hun kan selvsagt ha flyttet ut av kommunen, men et nasjonalt søk på 1801 gir ikke noe resultat.
10. Ingebor (f 1751) 22 år ved morens død. Finner ingen spor etter henne med unntak av en Ingeborg Gundersdatter f. 1752 og er død på Grønhovd i Eggedal i 1812. Det står ingenting mer og navnet hennes er ikke uvanlig. Den eneste forbindelsen jeg finner til Eggedal er at Ragnhild Gulbrandsdatters (kona til Even) har en bestemor fra Eggedal (Ragnhild Torsdatter). Dette er tynt men en mulighet.
11. Marit ca. 1752 ikke nevnt i morens skifte. (Ikke stadfestet).
12. Anders Drolshammer (1753-1830), min 3x tippoldefar.
Anders ble døpt i Lunder 6. oktober 1753, faddere var Hendrich Gudmundsen, Helge Hendrichsen, Kari Gillerdalen, Barbra Havig og Marthe Hendrichsdatter. Han flyttet med familien til Sætra (Sand) på Veme.


Når man jober med slekt og søker i forskjellige kilder dukker det ofte opp "litt småplukk" som gir slekt et innblikk i dagliglivet. Dette er gøy å ta med, da det gir et innblikk i hvordan de levde.
Her er et jeg fant angående Guri, datteren Karen og Gaute Isashsen. Hun var derfor niesen til min Gunder. 

Hvis noen kjenner seg igjen, har tilleggsopplysninger eller er etterkommere av disse personene vil jeg bli veldig glad for kontakt.

 

Jeg vil komme tilbake til Gunder og sønnen Anders Gundersen med  familie på Drolshammer, i neste blogg.

Hvis du klikker på bildene kommer de et større format. 


1 kommentar:

  1. Vidar Bråtenmars 16, 2023

    Artig lesning , kunne vert artig og fått resten av historien om Aure /Øvern.. Mor vokste opp der , Nils Dyrhovd var da eier og min bestefar , Thea Dyrhovd min bestemor , gården ble solgt til Trygve kaspersen , da bestefar ble syk av kreft og døde . Ingen av familien ville ta over gården , hvorfor veit jeg ikke . Kaspersen la ut gården til hyttetomter (veldig synd , så fin gård ..bestefar var tømmermann , og alt var på stell) Så ender det sånn .. nå står kun et skjelett av hovedhuset igjen . All jord som ble brutt opp og dyrket er grodd igjen og blitt hyttetomter . Det tegnede bildet har jeg også , slik det så ut da mor bodde der .Mor husker det som en fin gård , og et godt sted og vokse opp. Nå er det -- helt utarmet .

    SvarSlett