fredag 6. september 2019

Slektens gang på Ringerike, fra Ådal til Skamarken, Tyristrand


Denne gangen vil jeg skrive om slektens vandring, og mine forfedres tilknytning til gårder på Ringerike gjennom flere genera­sjoner:
Skamarken på Tyri­strand i ca 120 år, Haga på Stranden, Ask i 105 år, Domholt på Røyse i 20 år, og Drols­hammer på Veme i 114 år.

Bildet viser Skamarken på Tyristrand. Vi ser Jens Hurum og kona Anna Birgitte f. Ellingsen,
samt en ukjent mann. Foto i privat eie.
(Ikke min slekt men etterfølgeren i Skamarka)

 Ole Olsen og Siri Gulbrandsdatter på Ska­marken er mine 4xtippoldeforeldre.
Den direkte slektslinjen ned til min farfar, bøssemaker Erik Eriksen, går slik:

*Ole Olsen Grøterud/Skamarken (1717-1793)
g.m Siri Gulbrandsdatter Haugerud
*Ole Olsen Domholt/Haga (1750-1810) g.m Marthe Jensdatter Stadum
*Ole Olsen Haga (1787-1757) g.m Eli Andersdatter Drolshammer/Heieren
*Anne Olsdatter (1817-1880) g.m Ole Hansen Fegri
*Maren Elise Olsdatter Fægri (1846-1922) g.m Eiel Eriksen
Mine besteforeldre:
*Erik Eriksen (1869-1957) g.m. Gunda Karoline Gundersen fra Skien

 
(Jeg vil lage en blogg for hvert slektsledd og linke de til hverandre etterhvert som de blir ferdig) 
Først vil jeg følge slektslinjen på gården Skamarken, (min diekte linje flytter til Domholt som jeg tar for meg senere).
Skamarken:
(gl. matr.nr 105) ligger på nordre Tyri­strand, ikke langt fra Holleia. Gården var en av mange eien­dommer som fram til begynnel­sen av 1700-tallet tilhørte Jacob Luth (død ca 1706), en stor eien­doms­besitter. Fram til 1749 var det flere eiere på gården (Lagesen III, s. 293), uten at jeg her vil gå inn på det, men går rett til mine aners inntreden på Tyristrand. Ole Olsen fra Grøterud i Ådalen kjøpte gården i 1749 av Nils Michelsen fra Krødsherad.

Ole Olsen Skamarken (1717-1793) Ole ble døpt i Viker Annex, Norderhov kirke 21. august 1717, foreldre var Ole Bjørnsen Elsrud og Berit Johannesdatter Fekjær.

Han forlover seg 1. juni 1749 med Siri Gulbrandsdatter Haugerud (1728-1798). Ved forlovelsen heter han Grøterud, men da de giftet seg 19. desember 1749, heter han Skamarken. Det vil si at han har allerede overtatt Skamarken og flytter dit med sin kone Siri.

 
Sammen med sønnen Ole kjøpte han også Pjåka på Tyristrand i 1786, og hadde denne gården en tid. Ole brukte Skamarken i over førti år, og eide i tillegg Domholt. Han var en formuende mann, men skal ha vært gjerrig. I 1780 opprettet han skiftekontrakt med sine tre dalevende barn (Berte var da død). Eldste sønn Ole skulle ha Domhold som sit aster for 400 rd. tiltross for at den ble skulle være mer verdt.
Yngste sønn Gulbrand skull ha Skamarken med plassen Svartbråten til odel og eie. Ole Skamarken døde 1793, 76 år gammel og etterlot seg enke og to barn. Både Berte og Gulbrand var døde på den tiden.


Ole og Siri hadde barna:

1) Ole (1750-1810). Dåp link 1. november 1750 i Hole kirke.  Ifølge skifte etter faren skulle  Ole
overta Domholt.
Han overtok Domholt 10. november 1780 for 400 riksdaler. (Kilde: Ringerikes Slekter, Lagesen I side 294)
Forlovelse 30. august. 10. oktober 1781
giftet han seg med Marthe Jensdatter Stadum (1749-1834). Marthe ble døpt i Bønsnes kirke på fastelavens søndag 16. februar 1749.
Hun var datter av Jens Engebretsen Stadum (1716-1754) og Maria Olsdatter Hundstad (1721-1808). Ole kjøpte i novem­ber 1795 gården Haga på Stranden, Norderhov for 400 rd.
2) Gulbrand (1753-1789). Han blir døpt i Hole kirke 8. oktober 1753 og giftet seg 27. mars 1783 med Marte Ellings­datter Åsterud (1759-1839), datter av Elling Amundsen Åsterud og Kari Torsdatter. Gulbrand var soldat da de giftet seg.
Gulbrand var yngstemann i denne søskenflokken, og ble antagelig døpt etterat faren gikk bort.
Gulbrand skulle overta Skamarka og plassen Svart­bråten, men først etter foreldrenes død. Han døde imid­lertid før foreldrene.
Gulbrand var soldat og døde under tyttebærkrigen i Sverige. Felttoget fikk an­tage­lig denne lite flatterende betegnelsen fordi soldatene fikk dårlig forpleining, og måtte blant annet livberge seg på skogens bær. Navnet kunne også bety at den av samtiden ble betraktet mer eller mindre som en farse (Apenes).


Gulbrand og Marte fikk barna:
a)
Berte (1784-1859), gifter seg med Elling Larsen Svensrud. Han er gårdbruker på Svensrud, men skjøtter ikke gården sin vel. Den går på tvangsauksjon og familien flytter til Modum.
b) Siri (1885-1864). Hun gifter seg 25. desember 1810 i Hole kirke, med Elling Andersen Aasterud (ca 1783-1864).
c) Elling (1787-1831, dåp 20. mai 1787 gifter seg med Gjertrud Hansdatter Veholt (ca 1791.1841) Hun er datter av Hans Hansen Løken/Veholt og Kari Jensdatter, Østre Stadum.

Elling var gårdbruker på Skamarken i ca 25 år. Han ble ansett som en tenksom og dyktig mann som forbedret gården. På skifte etter Elling ble gården taksert til 1700 rd og utlagt til eldste sønnen Gulbrand med livøre til enken Marte Ellingsdatter som fortsatt levde og var enke for andre gang. Gjertrud Hansdatter overlevde sin mann og giftet seg med Tomas Skredsvik fra Modum
d) Gulbrand Gulbrandsen Svenskerud (1789-1831) gifter seg 29. april 1812 i Hole kirke, med Guri Larsdatter Onsager. Hun var datter av Lars Bentsen Pjåka og Kari Andersdatter Onsager.
Han var gårdbruker på Svenskerud, senere på Stigsrud og til slutt på Berggården hvor han døde 1863.
Sønnen Gulbrand født 1813 var eier av Svenskerud gårdstegleverk. En liten kuriositet er at på låven i Skamarken idag har fortsatt teglsten fra dette tegleverket.

Enken Marte giftet seg på nytt med Herman Augus­tinussen Fægri (1745-1834). De fikk døtrene Kari (f. 1794), gift med Mads Torgersen Disen, Mo­dum, og Ingeborg (f. 1800), henne har jeg dessverre ikke funnet noen opplysninger om.
Marte og Herman drev Skamarka til hennes sønn Elling overtok i 1807, ca. 19 år gammel.

3) Berte (1754-1773) giftet seg 11. januar 1770 med Harald Enge­bret­sen Hollerud (1744-1817).

De fikk datteren Marthe, som døde kun et halvt år gammel. Harald giftet seg igjen med Sara Onsager. De fikk to døtre: Ragnhild (f. 1786), gift med Tor Colbjørnsen Skot­land, Berte Marie (1781-1836) gift med Narve Narve­sen Veme/Heieren på Tyristrand, og sønnen Engebret (1778-1851), som giftet seg med Siri Olsdatter Haga, (hans første kone Bertes niese).

4) Rønnaug (1755-1810) døpt 16. november, giftet seg 30 juli 1778 med Chris­tian Torbjørnsen Haga, sønn av Torbjørn Amund­sen Haga (1710-1780) og Mari Michelsdatter Breien. 
Christian og Rønnaug overtok Haga i 1780 for 930 rd etter hans fars død. Christian døde etter kort tid, og Rønnaug ble enke i en alder av 29 år. Ekteskapet var barnløst.
Jeg vil komme nærmere tilbake til gården Haga under avsnittet Haga.
Hun giftet seg på nytt i 1786 med Amund Hen­riksen Bure. I kirkeboken står det at de giftet seg med kongebrev, med tillatelse til å gifte seg hjemme. Også dette ekteskapet var barnløst, og varte kun et års tid. Året etter, 3. april 1787 inngikk Rønnaug sitt tredje ekteskap med Lars Aslesen Grefsrud/Nakke­rud (f. 1762). De fikk barna Anders f. 1. juni 1789, Karen f. mai 1791, Anne f mars 1794 Berthe f januar 1797 død ferbruar 1798 og Ole fødr 15 mars 1801. Folketellingen 1801 viser at kun barna Karen og Anne lever. Iflg Lagesen I, side 255, er det  kun datte­ren Anne vokste opp og giftet seg.
Rønnaug dør 29. april 1810 på Grefsrud.

Neste generasjon av denne familiegrenen på Skamarken skulle ha vært sønnen Gulbrand Olsen (se nr 2). Han døde før foreldrene, og derfor ble den neste som drev gården sønnen
Elling (1787, døpt 20. mai 1787 - 1831)
Elling giftet seg med Gertrud Hansdatter Veholt (ca 1791- 1842). Hun var datter av Hans Hansen Løken/Veholt og Kari Jensdtter Stadum.

Elling og Gertrud fikk 5 barn: Karen Matea (1815-1899), Gulbrand (1818-?), Hans (1823-?) Marte (1826-1841), Sophie (1829-?)

Karen Matea på bildet, giftet seg Overen

Elling var gårdbruker på Skamarken i ca 25 år og skal ha vært en tenksom og dyktig mann, som forbedret gården. På skiftet etter Elling, som sluttet i 1837, ble Skamarken taksert til 1700 spesiedaler og utlagat til eldste sønn Gulbrand med påheftet livære til Marte Ellingsdatter som var enke for 2. gang.
Gertrud Hansdatter overlevde Elling og giftet seg på nytt med Tomas Skedsvik på Modum. Datteren Marte døde på Modum i 1841 og Gjertrud i 1842. (Kilde: Ringerikes slekter, Lagesen I, side 295)


Gulbrand Ellingsen Skamarken overtok gården etter skiftet i 1837. Han giftet seg med Karoline Pedersdatter Berg fra Modum.
Han kom ikke til å bo der så veldig lenge. Ca 1850 kjøpte han gården Skramnes på Eiker og flyttet dit. Han var en flink skytter og jeger men skjøttet ikke gårdsbruket, han måtte oppgi sitt bo etter gjentattte pantelån og gården ble solgt til Hans Olsen Hurum som fikk tilhjelmet auksjonsskjøte høsten 1866.

Hans Olsen Hurum overtok Skamarken, og den gikk derfor etter ca 125 år over til en annen bondefamilie. Denne familien er eiere av Skamarken
Jeg vil takke nuværende eier for at jeg fikk besøke gården og fikk en solid omvisning på "gamle slektstomter"
Det er en fryd og se at en gård blir så godt tatt vare på. All takk til nåværende eier.

Hvis det oppdages feil, eller noen har tilføyelser vil jeg sette stor pris på en kontakt fra dere.
Del gjerne

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar